РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА

zsЗАШТИТА ОД БУЧАВА « НАЗАД


ПРЕГЛЕД НА ЗАПИСИ

 записи од  1  до  2  од вкупно 2
Кога: од 01.01.2014 до 31.01.2014 Излезна информација:
Што Колку
Извршени контроли по службена должност 4
Извршени контроли по барање на странки 2


Кога: од 01.12.2013 до 31.12.2013 Излезна информација:
Што Колку
Извршени контроли по службена должност 7
Извршени контроли по барање на странки 3


Ресурси:
  • 1 апарат за мерење на бучава
  • 1 инспектор за животна средина – Одделение за инспекциски надзор, Општина Гевгелија
    ( Димитар Кречев, моб.: 072/227-159; e-mail:krecevmite@yahoo.com ).
ПРАТИ МАИЛ »
Надлежности:
  • Создавање на здрави услови за животот на луѓето и заштита на животната средина од бучава.
  • Преземање мерки и активности за избегнување, спречување или намалување на бучавата.
  • Преземање на мерки за заштита од бучава која е наметната од блиската средина и предизвикува непријатност и вознемирување.
  • Отстранување или намалување на штетните ефекти кои се последица од изложеноста на бучавата во медиумите и областите на животната средина.
  • Обезбедување на основа на развивање на мерки за намалување на бучавата што ја емитуваат поголемите извори.
  • Обезбедување на основа за развивање на мерки за намалување на бучавата што ја емитуваат поголемите извори, особено патните и железничките превозни средства, опремата што се користи на отворен простор и во индустријата, како и мобилните механички средства за работа.