РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

 

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

kzsoЈАВНА ЧИСТОТА « НАЗАД


ПРЕГЛЕД НА ЗАПИСИ

 записи од  1  до  3  од вкупно 3

Период: од 16.02.2014 до 15.03.2014 Записници Решенија Мандатни казни Прекрш.пријави
Оставање шут на јавна површина
Излевање и пуштање на отпадни води на јавна површина 4 4
Поставување на опрема за вршење на дејност пред деловен објект
Отстранување на ситна и крупна стока
Излезна информација

Период: од 01.02.2014 до 15.02.2014 Записници Решенија Мандатни казни Прекрш.пријави
Оставање шут на јавна површина 1 1
Излевање и пуштање на отпадни води на јавна површина 1 1
Поставување на опрема за вршење на дејност пред деловен објект
Отстранување на ситна и крупна стока 2 1
Излезна информација

Период: од 16.01.2014 до 31.01.2014 Записници Решенија Мандатни казни Прекрш.пријави
Оставање шут на јавна површина 1 0 3 0
Излевање и пуштање на отпадни води на јавна површина 0 0 0 0
Поставување на опрема за вршење на дејност пред деловен објект 3 0 3 0
Отстранување на ситна и крупна стока 1 1 0 0
Излезна информација


Ресурси:
 • 1 Инспектор за животна средина – Општина Гевгелија ( Димитар Кречев, моб.: 072/227-159;
  e-mail:krecevmite@yahoo.com )
 • 2 Комунални инспектори – Општина Гевгелија (Димитар Апостолов; 070-392-216, Ѓорѓе Гребенаков, моб. 072/227-158; e-mail: gorgegrebenakov@yahoo.com)
 • 1 Комунален редар- Општина Гевгелија
ПРАТИ МАИЛ »
Надлежности:

Обезбедување на Јавната чистота е континуиран процес кој обезбедува трајно и квалитетно чистење на јавните површини, на отворените простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуални објекти за домување заради обезбедување на здрава и чиста средина. Одржување на јавна чистота е чистење (метење и миење) на јавни површини, како и чистење на снег во зимски услови.
Заради обезбедување на јавна чистота на јавните површини е забрането:

 • Фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал (шут)
 • Фрлање и оставање на хартија, опушоци, мастики,амбалажи,земја, отпадоци од растенија, песок и другиотпадоци освен на места определени од општината
 • Палење, закопување и уништување на смет
 • Оставање на фекални остатоци од домашни миленици и мртви животни,живина и птици во садови за отпад
 • Колење на кокошки и друга живина и животни
 • Испуштање на отпадни води и други течности од дворните места и објекти
 • Истурање или испуштање на течности во садови за отпад,на улици,во канали,реки и езера
 • Сечење, складирање,цепење на дрва,јаглен и слично
 • Оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски машини и алатки
 • Чување на напасување на крупен добиток и живина
 • Продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи
 • Превоз на песок, земја, цемент, глина, земјоделско губре, сено, отпад или слични материјали без претходна подготовка и поклопување на материјалите со поклопец
 • Поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски работи
 • Оставање на нерегистрирани, хаварисани возила, приколки и камп приколки
 • Мешање на бетон, малтер, освен на места што ќе ги определи Општината
 • Растурање на сметот од вреќи, контејнери и други садови за собирање на смет
 • Фрлање, односно ставање на смет до контејнери и други видови на садови за собирање на смет
 • Фрлање смет од било кој кат од станбена зграда или куќа, во двор
 • Палење и уништување на садовите за собирање на смет
 • Уништување на урбаната и друга опрема (клупи, фонтани ,билборди, опрема за детски игралишта)
 • Плукање и секнење на нос на јавни површини
 • Лепење на плакати на кое било јавно место
 • Вршење на физиолошки потреби а соодветна информација за квалитетот на амбиентниот воздух
 • Спречување и намалување на загадувањата кои предизвикуваат промена на климата
 • Одржување на квалитетот на амбиентниот воздух таму каде што е добар и подобрување во други случаи