РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

 

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

kzsoСОБИРАЊЕ НА ОТПАД « НАЗАД


ПРЕГЛЕД НА ЗАПИСИ

 записи од  11  до  15  од вкупно 20

Кога: од   16.06.2014 до 30.06.2014 Излезна информација:
Што Колку (m3)
Собран отпад од домакинства 1040 m3
Собран отпад од правни лица 845 m3

Кога: од   01.06.2014 до 15.06.2014 Излезна информација:
Што Колку (m3)
Собран отпад од домакинства 1075 m3
Собран отпад од правни лица 845 m3

Кога: од   16.05.2014 до 31.05.2014 Излезна информација:
Што Колку (m3)
Собран отпад од домакинства 1158 m3
Собран отпад од правни лица 936 m3

Кога: од   01.05.2014 до 15.05.2014 Излезна информација:
Што Колку (m3)
Собран отпад од домакинства 1104 m3
Собран отпад од правни лица 910 m3

Кога: од   16.03.2014 до 31.03.2014 Излезна информација:
Што Колку (m3)
Собран отпад од домакинства 1344 m3
Собран отпад од правни лица 1047 m3

Ресурси:
  • 8 специјализирани камиони за собирање на смет
  • 254 контејнери од 1,1 m3
  • 38 контејнери од 5 m3
  • 25 Вработени во ЈКП Комуналец Гевгелија
  • Раководител на сектор Комунална хигиена, ЈКП Комуналец Гевгелија – Ѓорѓи Чурлинов; 071/207-246 e-mail: komunalnahigiena@yahoo.com; komunalecgevgelija@yahoo.com
  • 2 Комунални инспектори – Одделение за инспекциски надзор  – Општина Гевгелија (Димитар Апостолов; 070-392-216,  Ѓорѓе Гребенаков, моб. 072/227-158; e-mail: gorgegrebenakov@yahoo.com)
  • 1 Комунален редар- Одделение за инспекциски надзор – Општина Гевгелија
ПРАТИ МАИЛ »
Надлежности:

Овој сектор е под надлежност на општина Гевгелија, а се извршува преку ЈКП Комуналец Гевгелија. Обезбедување на јавната чистота е континуиран процес кој обезбедува трајно и квалитетно чистење на јавните површини, на отворените простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуални објекти за домување заради обезбедување на здрава и чиста средина. Одржување на јавна чистота е чистење (метење и миење) на јавни површини, како и чистење на снег во зимски услови.