РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

 

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

kzsoВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА « НАЗАД


ПРЕГЛЕД НА ЗАПИСИ

 записи од  1  до  5  од вкупно 5

Период: од 16.03.2014 до 31.03.2014
ВОДОМЕРИ ДЕФЕКТИ - Водоводни линии ДЕФЕКТИ - Канализациони линии
Монтажи Де-монтажи Поправки Гл. водов. линии Физички лица Гл. канал. линии Физички лица
92 92 2 10 38 9 0
Излезна информација

Период: од 01.03.2014 до 15.03.2014
ВОДОМЕРИ ДЕФЕКТИ - Водоводни линии ДЕФЕКТИ - Канализациони линии
Монтажи Де-монтажи Поправки Гл. водов. линии Физички лица Гл. канал. линии Физички лица
69 69 4 13 24 7 0
Излезна информација

Период: од 16.02.2014 до 28.02.2014
ВОДОМЕРИ ДЕФЕКТИ - Водоводни линии ДЕФЕКТИ - Канализациони линии
Монтажи Де-монтажи Поправки Гл. водов. линии Физички лица Гл. канал. линии Физички лица
96 96 0 10 36 15 0
Излезна информација

Период: од 01.02.2014 до 15.02.2014
ВОДОМЕРИ ДЕФЕКТИ - Водоводни линии ДЕФЕКТИ - Канализациони линии
Монтажи Де-монтажи Поправки Гл. водов. линии Физички лица Гл. канал. линии Физички лица
45 45 0 9 34 13 0
Излезна информација

Период: од 16.01.2014 до 31.01.2014
ВОДОМЕРИ ДЕФЕКТИ - Водоводни линии ДЕФЕКТИ - Канализациони линии
Монтажи Де-монтажи Поправки Гл. водов. линии Физички лица Гл. канал. линии Физички лица
42 42 3 8 31 14 0
Излезна информација


Ресурси:
 • 4 возила
 • 11 вработени во сектор Водовод и канализација, сервисирање и баждарење водомери и градежна група
 • Надлежно лице за Сектор Водовод, ЈКП Комуналец Гевгелија: Љупчо Илиевски, моб: 071/207-241 ; e-mail: vodovot@t-home.mk ; komunalecgevgelija@yahoo.com
 • Надлежно лице за Сектор Канализација, ЈКП Комуналец Гевгелија: Блага Паласкарова, моб: 076/488-194; e-mail: vodovot@t-home.mk ; komunalecgevgelija@yahoo.com
ПРАТИ МАИЛ »
Надлежности:

Овие сектори се под надлежност на општина Гевгелија, а се извршуваат преку ЈКП Комуналец Гевгелија
ВОДОВОД

 • Контрола на состојба на водоводна мрежа
 • Приклучок на новопријавени корисници
 • Монтажа на нови водоводни линии
 • Демонтажа и поправка на водомери
 • Изградба на нови водоводни линии
 • Промена и поправка на секторски затворачи на водоводна мрежа

КАНАЛИЗАЦИЈА

 • Одржување на улична канализациона мрежа и куќни приклучоци
 • Канализациони приклучоци
 • Реконструкција на канализациона мрежа
 • Изградба на нови канализациони линии
 • Изработка на армирано-бетонски шахти
 • Изработка на армирано-бетонски ревизиони шахти на водоводни-канализациони линии како и сливници за прифакање на атмосферски води
 • Рачен ископ на земја заради потреба од вршење на поправка при појава на дефекти на водоводни-канализациони мрежи
 • Бетонирање на прекопани делови од улици и тротоари по отстранување на појавени дефекти во водоводната и канализационата мрежа