РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА

zsКВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТЕН ВОЗДУХ « НАЗАД


ПРЕГЛЕД НА ЗАПИСИ

 записи од  1  до  1  од вкупно 1

Период:од   01.01.2014 до 05.01.2014 Решенија Мандатни казни Прекрш.пријави Записници
Горење на отпад од пластика, отпадни
моторни масла и друг отпад што согорува
0 0 0 0
Одгледување на добиток и живина во населено место 0 0 0 0
Излезна информација:Ресурси:
  • 1 Инспектор за животна средина – Општина Гевгелија (Димитар Кречев, моб.: 072/227-159; e-mail:krecevmite@yahoo.com)
ПРАТИ МАИЛ »
Надлежности:
  • Избегнување, спречување и намалување на штетните ефекти врз човековото здравје и животната средина како целина
  • Обезбедување на соодветна информација за квалитетот на амбиентниот воздух
  • Спречување и намалување на загадувањата кои предизвикуваат промена на климата
  • Одржување на квалитетот на амбиентниот воздух таму каде што е добар и подобрување во други случаи